Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Quy Trình Hồ Sơ EB-5

 


Đương đơn nộp hồ sơ I-526 cho cơ quan chức năng có thẩm quyền Hoa Kỳ để xin cấp quy chế định cư có điều kiện với thời hạn hai năm dành cho nhà đầu tư nước ngoài và các thành viên phụ thuộc trong gia đình của mình.

 

Nếu hồ sơ I-526 được phê duyệt, đương đơn tiến hành:

1. nộp hồ sơ I-485 cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS), đối với trường hợp đã có mặt hợp pháp tại quốc gia này, để đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng cư trú có điều kiện hoặc;

2. nộp hồ sơ DS-230 để xin cấp loại thị thực EB-5 dành cho nhà đầu tư từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đối với trường hợp chưa cư trú tại quốc gia này.

Để loại bỏ quy chế thường trú có điều kiện, đương đơn phải nộp hồ sơ I-829 cho USCIS 90 ngày trước khi thẻ cư trú 2 năm hết hạn. Nếu hồ sơ trên được cơ quan chức năng Hoa Kỳ phê duyệt, quy chế thường trú có điều kiện sẽ được chuyển đổi thành thường trú nhân hợp pháp. Nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình của mình sẽ được phép cư trú và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ.

 

Các mẫu hồ sơ trên đều có tại trang web của USCIS.

 

Hồ Sơ I-526 Dành Cho Nhà đầu Tư Nước Ngoài 

 


Yêu cầu về doanh nghiệp  

Đương đơn phải cung cấp bằng chứng chứng minh công ty tiếp nhận vốn đầu tư được thành lập vào thời điểm:

thì cần hội tụ các điều kiện sau:

Doanh nghiệp liên quan được mua lại và tái cơ cấu lại thành một thực thể kinh doanh mới hoặc

Khoản tiền đầu tư góp phần gia tăng 40% số lượng lao động hoặc vốn ròng của doanh nghiệp 

Ngoài ra, đương đơn cũng phải chứng minh trong trường hợp doanh nghiệp đầu tư được thành lập mới và có hoạt động kinh doanh tại những khu vực ưu tiên tạo việc làm.

 

Yêu cầu đầu tư

Đương đơn phải chứng minh đã đầu tư hoặc đang đầu tư với số tiền mà chương trình BE-5 yêu cầu (1 triệu USD hoặc 500000 USD).

Vốn đầu tư phải được huy động từ những nguồn tài sản hợp pháp. Vì vậy, đương đơn cần cung cấp những loại giấy tờ và chứng từ liên quan bao gồm:

 


Yêu cầu tạo việc làm

Nhà đầu tư cần chứng minh việc thành lập doanh nghiệp mới sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho lao động bản địa. Nhà đầu tư, người phối ngẫu, con cái hoặc người lao động tạm thời, lao động nhập cư hoặc những người không có giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ không được tính vào số lao động này. Đương đơn cần đệ trình kế hoạch kinh doanh trong đó nêu rõ sự cần thiết phải tuyển dụng số nhân lực dựa trên quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mới. Kế hoạch kinh doanh này cũng phải đề xuất thời gian tuyển dụng lao động trong 2 năm tới.


* Lưu ý: đối với trường hợp đầu tư gián tiếp, đương đơn cần chứng minh vốn đầu tư phải phù hợp với kế hoạch kinh doanh do các Trung tâm Vùng chỉ định đề ra trong việc tạo việc làm gián tiếp.

 


Yêu cầu về tạo việc làm – khi đầu tư vào doanh nghiệp đang gặp khó khăn 


Đương đơn cần cung cấp những giấy tờ liên quan theo đúng quy định nêu trên tuy nhiên khác với yêu cầu tạo việc làm đối với doanh nghiệp thông thường:


Số lượng việc làm phải được duy trì ở mức không thấp hơn thời điểm nhà đầu tư bỏ vốn, trong vòng ít nhất 2 năm. Đương đơn cần cung cấp bản sao chứng từ nộp thuế, giấy kê khai sử dụng lao động trong doanh nghiệp (I-9) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý khác liên quan đến sử dụng lao động và kế hoạch kinh doanh.


* Lưu ý: để hồ sơ được phê duyệt, đương đơn cần duy trì số lượng người lao động theo quy định tối thiểu là 10.
* Lưu ý: đối với trường hợp đầu tư gián tiếp, đương đơn cần chứng minh vốn đầu tư phải phù hợp với kế hoạch kinh doanh của các Trung tâm Vùng chỉ định trong việc tạo việc làm gián tiếp.
   

Hồ Sơ I-829 Của Nhà đầu Tư Nước Ngoài Xin Xóa Bỏ Quy Chế Cư Trú Có điều Kiện

Đương đơn phải nộp hồ sơ I-829 cho USCIS trong vòng 90 ngày trước khi thẻ cư trú tạm thời hết hạn để xóa bỏ quy chế thường trú có điều kiện


Yêu cầu đầu tư

Đương đơn phải chứng minh đã đầu tư vào việc thành lập công ty bằng những giấy tờ liên quan bao gồm: bảo sao hồ sơ thành lập công ty, hồ sơ khai thuế liên bang.

 

Đương đơn phải cung cấp giấy tờ chứng minh đã đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư với số vốn cần thiết theo quy định.

Đương đơn phải chứng minh việc duy trì nguồn vốn đầu tư tại doanh nghiệp liên quan trong suốt 2 năm cư trú dưới quy chế thường trú có điều kiện bằng cách nộp những giấy tờ liên quan bao gồm:

 

 

Yêu cầu tạo việc làm

Đương đơn phải chứng minh đã hoặc sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho các lao động đáp ứng đủ điều kiện. Giấy tờ chứng minh bao gồm:

 

 

Yêu cầu tạo việc làm làm – khi đầu tư vào doanh nghiệp đang gặp khó khăn
 
Đương đơn cần cung cấp những loại giấy tờ và chứng từ tương tự như đã nêu ở phần trên. Khác biệt duy nhất là số lượng việc làm phải được duy trì ở mức không thấp hơn thời điểm nhà đầu tư bỏ vốn, trong khoảng thời gian đương đơn được cấp quy chế thường trú có điều kiện tại Hoa Kỳ. 

* Lưu ý: để hồ sơ được phê duyệt, đương đơn cần duy trì số lượng người lao động theo quy định tối thiểu là 10.
* Lưu ý: đối với trường hợp đầu tư gián tiếp, đương đơn cần chứng minh vốn đầu tư phải phù hợp với kế hoạch kinh doanh của các Trung tâm Vùng chỉ định trong việc tạo việc làm gián tiếp.


Người Phụ Thuộc

Người phụ thuộc bao gồm vợ hoặc chồng và con cái (với điều kiện chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi) được phép cư trú cùng nhà đầu tư tại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 2 năm. Trong trường hợp hồ sơ xin bãi bỏ quy chế thường trú có điều kiện (I-829) được phê duyệt, người phụ thuộc trong gia đình của đương đơn cũng sẽ được cấp thẻ định cư lâu dài, cho phép họ được làm việc hoặc học tập tại Hoa Kỳ.

Tài liệu chương trình cho Quy Trình Hồ Sơ EB-5
Nhận Link Download