Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Doanh Nghiệp EB-5

 

Tại Hoa Kỳ, có nhiều doanh nghiệp có thể tiếp nhận vốn đầu tư từ chương trình đầu tư định cư EB-5. Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới thành lập hoặc gián tiếp thông qua một Trung tâm Vùng chỉ định. Doanh nghiệp tiếp nhận vốn phải là một thực thể hợp pháp, hoạt động vì mục đích lợi nhuận, dưới nhiều loại hình kinh doanh bao gồm tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp cá thể, công ty ủy thác hoặc các cơ cấu doanh nghiệp do tư nhân hoặc nhà nước sở hữu. Các doanh nghiệp trên đều phải được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990.

 


Tuy vậy, một vài doanh nghiệp được thành lập trước thời điểm trên vẫn có thể được chấp nhận nếu như dự án đầu tư có thể làm tăng 40% số lượng lao động hoặc vốn ròng của doanh nghiệp hoặc trong trường hợp tái cơ cấu doanh nghiệp để hình thành ra một thực thể kinh doanh mới. Bên cạnh hình thức đầu tư vào doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể đầu tư gián tiếp vào các dự án EB-5 thông qua các trung tâm Vùng chỉ định. Hình thức đầu tư này có lợi hơn khi nhà đầu tư nước ngoài không cần phải tự hoạch định dự án theo đúng yêu cầu của chương trình EB-5.

Tài liệu chương trình cho Doanh Nghiệp EB-5
Nhận Link Download