Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

 

Yêu Cầu Đầu Tư 

 

Nhà đầu tư nước ngoài và người thân trong gia đình có thể xin gia nhập quốc tịch Síp theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Nước Cộng hòa Síp ký ngày 19 tháng 3 năm 2014.

 

Điểm Chính Yếu

Theo Quyết định trên, người nước ngoài không phải là công dân Síp, có thể được đặc cách xét duyệt nhập quốc tịch Síp nếu đáp ứng một trong các tiêu chí kinh tế đề ra, với tư cách là nhà đầu tư cá nhân hoặc với tư cách cổ đông của công ty dựa trên tỷ lệ góp vốn, hoặc thậm chí với tư cách là cán bộ quản lý cấp cao của doanh nghiệp có khả năng đáp ứng một trong các tiêu chí kinh tế đề ra.

 

Đối với trường hợp là nhà quản lý cao cấp, đương đơn cần chứng minh tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân nộp cho cơ quan thuế của Cộng hòa Síp đạt mức tối thiểu 100 000 euro trong vòng 3 năm. Đương đơn phải hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế thu nhập hoặc trả trước số tiền thuế trên.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể thực hiện dự án đầu tư trong vòng 3 năm trước thời điểm nộp đơn xin nhập quốc tịch đồng thời cam kết duy trì khoản đầu tư này trong khoảng thời gian tối thiểu 3 năm sau thời điểm trên. 


Đương đơn phải thỏa mãn một trong các tiêu chí dưới đây (có thể kết hợp nhiều hình thức đầu tư nếu thấy cần thiết):

Α.1 Đầu tư vào trái phiếu chính phủ:
Đương đơn phải mua trái phiếu chính phủ của Cộng hòa Síp với giá trị tối thiểu 5 triệu euro.


hoặc 

Α.2 Đầu tư vào các tài sản tài chính của công ty, tổ chức của Síp:
Đương đơn phải đầu tư vào các công cụ tài chính của công ty hoặc tổ chức của Síp dưới dạng trái phiếu/ chứng khoán/ trái khoán ký danh được phát hành tại Cộng hòa Síp) với giá trị tối thiểu 5 triệu euro.


Cần lưu ý rằng các loại tài sản tài chính này có thể được mua ngay trong thời điểm phát hành hoặc thông qua chuyển nhượng trên thị trường.

hoặc 

Α.3  Đầu tư vào các dự án bất động sản và xây dựng cơ sở hạ tầng:
Đương đơn phải đầu tư ít nhất 5 triệu euro để sở hữu hoặc xây dựng mới các tòa nhà hoặc phát triển các dự án bất động sản khác (như nhà ở, trung tâm thương mại, khách sạn hoặc các dự án cơ sở hạ tầng).

 


hoặc

Α.4 Đầu tư mua lại hoặc thành lập công ty hoặc sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp Síp:
Đương đơn phải đầu tư ít nhất 5 triệu euro vào việc thành lập mới doanh nghiệp, hoặc mua lại, tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp đăng ký theo luật kinh doanh của Cộng hòa Síp. Các doanh nghiệp trên phải có hoạt động rõ ràng trên lãnh thổ quốc gia này và tuyển dụng ít nhất 5 công dân Síp.

Lưu ý việc chuyển đổi bắt buộc tiền gửi thành cổ phần được chấp nhận trong trường hợp này.

hoặc

Α.5 Gửi tiền vào các ngân hàng Síp:
Đương đơn phải ký quỹ ít nhất 5 triệu euro với kỳ hạn 3 năm vào tài khoản cá nhân của mình được mở tại các ngân hàng Síp hoặc tài khoản của công ty hoặc quỹ đầu tư cá nhân do mình đăng ký thành lập tại quốc gia này.


hoặc

Α.6 Kết hợp nhiều hình thức đầu tư Α.1, Α.2, Α.3, Α.4 et Α.5:
Đương đơn có thể kết hợp nhiều kênh đầu tư để đảm bảo số tiền đầu tư đạt mức 5 triệu euro.


hoặc

Α.7 Hỗ trợ thiệt hại tài chính cho nhà đầu tư nước ngoài bị thiệt hại tài chính do gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng Popular Bank Public. Ngân hàng Síp này bị áp đặt các biện pháp kiểm sát đặc biệt sau ngày 15 tháng 3 năm 2013. Số tiền tổn thất của đương đơn được ước tính ít nhất 3 triệu euro.

Đối với trường hợp trên, đương đơn có thể yêu cầu bù đắp thiệt hại tài chính bằng việc xin cấp quốc tịch Síp đồng thời bổ sung thêm số tiền đầu tư theo quy định, dưới các hình thức nêu trên (A.1, A.2, A.3, A.4 và A.5).


hoặc

Α.8 Tham gia quỹ đầu tư tập thể:
Hội đồng Bộ trưởng Síp có quyền miễn giảm đóng góp tài chính trong một số trường hợp đặc biệt như Α.1 (đầu tư vào trái phiếu chính phủ), Α.2 (đầu tư vào các tài sản tài chính của công ty, tổ chức của Síp), Α.3 (đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng) và Α.4 (thành lập công ty, mua lại hoặc tham gia góp vốn vào công ty của Síp) : 

(I). xuống mức 2,5 triệu euro đối với nhà đầu tư góp cổ phần vào quỹ đầu tư tập thể với tiền đầu tư tối thiểu trị giá 12,5 triệu euro.


Ngoài ra, đối với điều khoản trên (Ι), việc đầu tư thông qua các tiêu chí từ Α1 đến Α4 có thể được thực hiện thông qua nhiều đối tác khác nhau (thể nhân hoặc pháp nhân). 

 

Điều Khoản Bổ Sung 

Bên cạnh những tiêu chí tài chính nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài còn phải đáp ứng những điều kiện sau:

Lý lịch tư pháp trong sạch do quốc gia cá nhân mang quốc tịch cấp hoặc quốc gia nơi cá nhân thường trú cấp.

Lưu ý: Con cái độ tuổi trưởng thành được định nghĩa là người từ 18 đến 27 tuổi, đang trong thời gian đi học đại học hoặc thạc sĩ, và phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ về mặt tài chính.

Tài liệu chương trình cho Yêu Cầu Đầu Tư
Nhận Link Download